Proje Hizmet İşlerinin Yapılması

Proje Hizmet İşlerinin Yapılması

MAHALLİ İDARELER DERNEĞİ

(27.02.2006 Tarih ve 10646 Sayılı B.K.K ile Kamu Yararına Çalışan Dernek Sayılmıştır.)

Cihan Sokak No: 31/9 Sıhhiye/ANKARA 0.312 231 50 69- 230 55 80 – 230 42 72 Faks: 0.312 231 40 58


                 Sayın Başkanım,

 

Kamu yararına çalışan derneklerin yasal görev ve sorumluluğu kamu hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülebilmesi için kamu kurum ve kuruluşlarına yardımcı olmak ve ortak hizmet projeleri yürütmektir.

Belediyelerimizin bütçe sıkıntısı çektiği bu dönemde tek çözüm yolunun gelir artırıcı projelerin hayata geçirmektir.  Belediyelerin bütçesinden herhangi bir hizmet alım bedeli çıkışı olmadan ekte muhtevası sunulan planların arsa karşılığı yapılarak, üretilen plan ve projeler ile belediyenize gelir getirilmesi neticesinde, yaşanabilir şehirlerin inşasını sağlayacaktır.

Belediyelerimiz halihazır harita üretimi, imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt, her tür ve ölçekteki (1/100.000, 1/50.000, 1/25.000, 1/5.000, 1/1.000, 1/500) planlama çalışmaları ve sayısallaştırmaları, kentsel dönüşüm ve parselasyon planları vb. hususlarındaki teknik ihtiyaçları Belediye Kanunu’nun 75. maddesi (c) bendinde yer alan kapsama göre ortak hizmet projeleri dahilinde yapabilir.

Bu kapsamda kamu yararı statüsündeki Derneğimiz ile teknik eğitim ve finansman desteği sağlayacak olan Megapol Proje İnşaat Gayrimenkul Enerji Ticaret Anonim Şirketi arasında protokol yapılmıştır. Söz konusu şirket tarafından yürütülecek çalışmalardan Kurumunuzca destek talep edebileceğiniz iş kalemleri ile ilgili talep formlarını ekte taraflarınıza iletmekteyiz. Megapol Proje İnşaat Gayrimenkul Enerji Ticaret Anonim Şirketi’nin aşağıda detaylandırılmış teknik çalışmaları başarıyla yürüteceği, yetkin bir firma olduğu için ortak çalışma protokolü ile hizmet alım sözleşmesi Derneğimizle firma arasında imzalanmıştır.

Belediye’ye yapılacak firma mal/hizmet bedeli üretilen plan-proje alanından arsa karşılığı olarak alınacaktır.

Ekte gönderilen talep formu tarafımıza ulaştıktan sonra 6 iş günü içinde ekibimiz belediyenize gelip işlemleri yürütmeye başlayacaklardır.

Gereği bilgilerinize arz olunur. 

Genel Bşkan   

Osman USTA


 

                                                                       

Ekler:       I - 1 Adet Talep Formu

II - Yapılacak İşlerin Muhtevası

 


 

 

YAPILACAK İŞLER

1.Halihazır Harita Üretimi

 • 1/5.000 ve 1/1.000 ölçeklerde fotogrametrik, yersel ve batimetrik halihazır harita üretimi, ortofoto oluşturulması ve sayısallaştırılması

2.İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Çalışmaları

 • İmar Planı Yapımına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporlarının ve ilgili paftalarının hazırlanması

3.Üst Ölçek Plan Çalışmaları (Belediyelerin Mücavir Alan Sınırları içerisindeki Çevre Düzeni Planları Değişiklikleri)

 • Üst veya alt ölçekli planlarla uyumsuz olan, projeksiyon nüfusunu aşmış olan, projeksiyon yılı ömrünü tamamlamış olan, vb. gibi alt ölçekli planlarla da uyuşmayan 1/100.000, 1/50.000 1/25.000 Çevre Düzeni Planları ve 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planlarındaki değişiklikleri,
 • Plan notları ve gerekçe raporuyla bir bütün olarak yapılan Çevre Düzeni Planı Değişikliği taleplerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde yürütülen çalışmalar

4.1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planları ve Değişiklikleri

 • İmar Planı Araştırma ve Analiz Raporu (Halihazır, Jeolojik Etüt Raporu, mülkiyet analizi, Tüm kurum görüşlerinin yazışma, takip, sonuç ve analizi, arazi çalışması vb.)
 • Mevcut İmar Planlarının sayısallaştırılması,
 • Plan notları ve açıklama raporuyla bir bütün olarak yapılan Nazım İmar Planı, İlave- Revizyon İmar Planı ve Nazım İmar Planı Değişikliği çalışmaları

5.1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planları ve Değişiklikleri

 • İmar Planı Araştırma ve Analiz Raporu (Halihazır, Jeolojik Etüt Raporu, mülkiyet analizi, Tüm kurum görüşlerinin yazışma, takip, sonuç ve analizi, arazi çalışması vb.)yapıldığı,
 • Mevcut İmar Planlarının sayısallaştırılması,
 • 1/5000 ölçekli Nazım imar planı ilke ve esaslarına uygun, plan notları ve ayrıntılı açıklama raporuyla bir bütün olarak hazırlanabilen Uygulama İmar Planı, İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı ve Uygulama İmar Planı Değişikliği çalışmaları

4.Parselasyon Planları

 • 3194sayılıİmarKanunu’nun15,16,18veilgilimaddelerihükümlerinegöreuygulama imar planına uygun olabilecek imar parsellerinin Dağıtım Cetveli, Parselasyon planı, açıklama raporu,parselasyonpaftalarıiletescileesasbelgeleriiçerenuygulamadosyasıilebirbütünolan Parselasyon Planı çalışmaları

 

5.Koruma Amaçlı İmar Planları

 

 • Doğal, kentsel, arkeolojik, tarihi sit alanları gibi statüsü belirlenmiş alanların ve yeni ilan edilen sit alanlarında İmar Planı Araştırma ve Analiz Raporu (Halihazır, Jeolojik Etüt Raporu, mülkiyet analizi, Tüm kurum görüşlerinin yazışma, takip, sonuç ve analizi, arazi çalışması vb.)
 • Gerektiği durumlarda uygulama etap ve programları teklifi,
 • İlgili Kurumlarca (Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı vb.) yürütülmesinden onaylatılmasına kadarki sürecin takibinin yapıldığı çalışmalar,

6.Kentsel Dönüşüm Projeleri

 • Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesinin Hazırlanması,
 • Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı teklif dosyasının hazırlandığı,
 • İlgili bakanlıkta tamamlanmamış riskli yapı/alan çalışmalarının tamamlandığı,
 • Dönüşüm ve Fizibilite Raporları, Teknik Raporlar, Bina/Alan Risk Analizleri, revize plan çalışmaları

7.Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenleme

 • Tasarım amacına göre kitle ve yapılanma düzeni veya açık alan düzenlemeleri,
 • Taşıt ulaşımı, otopark ve servis ilişkileri ve yaya dolaşım ilişkileri,
 • Yapı, sokak, doku, açık ve yeşil alanların ilişkisini ve kentsel mobilya detayları,
 • Kentsel Tasarım Proje çalışmaları,
 • Çevre Düzenleme çalışmaları

8.Sürdürülebilir Enerji Projeleri

 • GES (Güneş Enerji Santrali) amaçlı plan
 • RES (Rüzgar Enerji Santrali) amaçlı plan
 • TES (Termik Santral) amaçlı plan
 • JES (Jeotermal Enerji Santrali) amaçlı plan
 • HES (Hidroelektrik Santral) amaçlı plan – proje çalışmaları

9.Mimari Proje Çözümleri

 • İmar ve ada/parsel durumu dikkate alınarak oluşturulan tüm mimari proje hizmetlerini kapsamaktadır.

10.Üç Boyut Görselleştirme ve Animasyon Çalışmaları

 • Yürütülen şehir planlama, mimari çalışmaların uygulama öncesi 3 Boyut Görselleştirme ve Animasyon çalışmalarını kapsamaktadır. 

BELEDİYE BÜTÇESİNDEN HİÇ NAKİT ÇIKIŞI OLMADAN

HALİ HAZIR HARİTA, İMAR PLANI YAPIMI VE UYGULAMASI, KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ DİĞER PLANLARIN

YAPTIRILMASI HUSUSUNDA MÜRACAAT FORMU

 

 

Kurum Adı

 

Adı Soyadı Birim Ünvanı

 

Talep Edilen Plan- Proje

 

Cep Tel

 

İş Tel - Faks

 

e-mail

 

Belde – İlçe - İL

 

 

NOT

 

 

KURUM ADINA TALEP EDEN YETKİLİNİN

Adı – Soyadı

:

İmza

Görevi/Unvanı :

Tarih

: …. /…. / 20…

 

e-mail

 

:

 

 

İRTİBAT İÇİN:

Mevlide YILMAZ  (Özel Kalem)

Telefon : 0 312 230 42 72 – 0 312 230 55 80 – 0533 365 8177

Faks      : 0 312 231 4058

       

 

NOT: Müracaat formunun gerekli yerleri doldurulup talep edilen tarihten 10 gün önce Mail ve Faks ile Derneğimize ulaştırılması gerekmektedir.

 

Etiketler

Sayfamızı Paylaşın: