Mahalli İdareler Dergimizin 2021 Haziran-Temmuz Sayısı Yayımlanmıştır.

Mahalli İdareler Dergimizin 2021 Haziran-Temmuz Sayısı Yayımlanmıştır.

Mahalli İdareler Dergimizin 2021 Haziran-Temmuz Sayısı Yayımlanmıştır.

HAZİRAN /TEMMUZ 2021 MAKALE BAŞLIKLARI
Belediyelerin Bankalardaki Vadeli Mevduat Hesapları İle İlgili Önemli Hususlar
Disiplin Soruşturması Yapılmasının Usul ve Esasları
5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu’na Tabi Memurun
Emekli Maaşı ve Emeklilik Tazminatı Hesaplaması
Taşınmaz Takası (Trampa) İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
Memur Disiplin Yönetmeliğinde Yenilikler ve Değişenler
Mahalli İdare ve Şirket İşçilerinin SGK Prim Ödeme Gün Sayısı Hesaplamaları
Belediye İşçisinin İşverene Verdiği Zararın Miktarına Göre İş Sözleşmesinin Feshi
Bankalar İle Yapılan Sözleşme Tarihinden Sonra Kuruma Açıktan veya Naklen Atanan Personel İçin Promosyon Ödemesi Yapılır Mı?
Haberleşme Vergisi
Kayıt Dışı İstihdamda Belediye Zabıtalarının Dikkat Etmesi Gereken İnce Noktalar
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları İle Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik İle Yapılan Önemli Değişikliklerin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi
Bağımsız Denetime Tabi Belediye Şirketlerinin İnternet Sitesi Açma Yükümlülüğü
İşçi Kuruluşu Yöneticiliği Güvencesine Yönelik Anayasa Mahkemesince Verilen Bir Kararın İncelenmesi
İhalede Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge
Konusundaki Tartışma
Yapım İşi İhalelerinde İhale Sonrası Sözleşme Süresi Karşılıklı Anlaşarak Kısaltılabilir Mi?
Hazine Taşınmazlarının Satış Gelirlerinden Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Pay Verilmesi
Belediyelerde Amortisman Muhasebesi
Büyükşehirlerde Maden Ruhsatı Üretim Faaliyetlerine Dayalı Tesislerin Ruhsatlandırma Yetkisi
Belediye Tasarrufunda Olan Yerlerin Belediye Şirketince Kiraya Verilmesi
Anayasa Mahkemesi Cafer Sezgin ve Diğerleri bireysel başvurusu (Şehir içi yolcu taşımacığı devam eden bu imtiyazın İdarece tek taraflı olarak sona erdirilmesi ve belirtilen Güzergâhta yolcu taşıma işi için yeni bir ihale yapılması)
2886 sayılı Yasa hükümleri uyarınca yapılan ihalenin dayanak yapıldığı kira sözleşmesinin süre bitimi itibariyle sona erdiği ve sözleşmede yer alan idareye teslim edilmeksizin geçen her gün için cari yıl kira bedelinin %1’i oranında ceza uygulanacağına ilişkin
Kira Bedeli Ve Ecrimisil (Milli Emlak Daire Başkanlığından Alınan yerine belediye tarafından kiraya verilmesi ve süresinin dolması hk.)
İzinsiz taşımacılık yapan davacıya fiiline uygun olarak verilen Cezanın yetkisiz mercii olan zabıta daire başkanlığınca tesis edilmesi karşısında İşlemde yetki yönünden İncelenmesi
Çevreyi kirletenler ve çevreye zarar verenlerin, Meydana gelen zarardan dolayı kusur şartı aranmaksızın Sorumlu oldukları
Belediye meclisinin yetkisini encümen yerine getirmesi
Söz konusu araç kiralama hizmet alım işinin süresi bitmesine rağmen, kiralamalara ilişkin sözleşmenin yenilenmemesi ve bu araçların herhangi bir sözleşme olmadan bakım ve onarım masraflarının Belediyeden karşılanması
Belediye Araçlarına Kesilen Trafik Ceza Ödemesi
Kişisel Verilerin Korunması Hakkında (Bazı belediyelerin sitelerinden tek kademeli olarak hızla online hizmetlerin sunumunda gerekli tedbirlerin alınması ve iki kademeli vb. tedbirlerin alınması hususunda)
Yurtdıdışı İlişkiler (Belediyelerin yurt içinde veya yurtdışındaki şahıs, şirket, vakıf, dernek vb. ile yürütecekleri ortak faaliyet veya hizmet projeleri kapsamında yurt dışında düzenleyecekleri her türlü faaliyete ilişkin izin verme iş ve işlemleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlanmıştır)
Çocuk Oyun Alanları Hakkında
Açık Düğün Salonu Ruhsatı Hk.
Parsel Bazlı Vergi Değeri Tespiti Hk.
Belediye Gelirleri Hk.) Belediyeye ait Bütçe İçi İşletmesi fiyat tarifesinde belediyelerce üretilen mal ve hizmet bedellerinde işletmecilik gereği ticari indirimler yapılabilmesinin mümkün olduğu,
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Hk.) termal kaplıca tesislerinin işletmeciliğini yapan firmasının işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan faaliyet gösterdiği, söz konusu tesislerde yer alan işyerlerinin ruhsatlandırılması hakkında
Enerji Nakil Hattı Hk.) Çiftçilerin yeraltı sularını derinkuyu sondajları vasıtasıyla çıkartabilmesi ve sulama suyu olarak kullanılabilmesi için söz konusu alana elektrik enerji nakil hatlarının çekilmesi gerektiği, bu alana belediye bütçesinden karşılanmak üzere anahtar teslimi enerji nakil hattı işinin ihale edilip edilemeyeceği hk.,
Fiziki durum ve itfaiye raporu) itfaiye muayene raporu düzenlenmiş ve ruhsatlandırılmış yerlerden gelecek ruhsat devri taleplerinde yeni bir itfaiye muayene raporunun istenip istenmeyeceği, devredilmek istenen iş yerinin fiziki durumunun hangi belgeler üzerinden incelenmesi hususunda
Yapı Kullanmaya Esas Harç ve Ücretler Hk.) “herhangi bir m2 fazlalığı ve azalması söz konusu olmayan, proje ve eklerine göre inşa edilen ve ilk ruhsat sahibi tarafından yapı kullanma harç ve ücretleri ödenerek yapı kullanma izin belgesi alınan bu yapılara kullanım değişikliği sebebiyle tekrar yapı kullanma harç ve ücretlerinin ödenmesinin mükerrerlik olup olmayacağı hk.
... Belediyesinde 2013 yılından itibaren Programcı (memur) olarak görev yapıyorum. 4 yıllık Teknik Öğretmenlik mezunuyum. 8 yıllık memurum ve derece-kademem 4/1. Şu anda 1. Derece Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne vekalet etmekteyim. Vekalet ücreti alabilir miyim? Alabilirsem hangi kalemlerde (Ek Ödeme, Ek Gösterge, Özel Hizmet Tazminatı, Yan ödeme) rakamsal olarak ne oranda faydalanabilirim? Ek göstergemi vekalet ettiğim müdürlük üzerinden mi yoksa kendi kadrom üzerinden mi alırım?
Zabıta Yönetmeliğinin “Görevde yükselme şartları” başlıklı 17. Maddesinin c/1 inci fıkrası ve ikinci “Aynı Maddenin “(2) (...) Ancak, yeni kurulan belediyeler ile görevde yükselmeyle ilgili ilanlara başvuru olmaması halinde en az iki yıl çalışmış olmak şartı aranmaz.” fıkrası hükmü nasıl uygulanmalıdır.
Belediyelerde Şirket Müdürlerinin Fazla Çalışma Veya Huzur Hakkı Ücretleri Ödenebilir Mi?
Şirket Müdürlerine Huzur Hakkı Ödenir Mi?
Şirket Müdürleri Hususi (Yeşil ) Pasaport Alabilirler?
Belediye başkanlığına Genel İdare kadrosuna naklen düz memurluk kadrosuna geçiş yapan kişi öğrenimini Mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarından mezun olması hasebiyle “ 3795 sayılı Bazı Lise, Okul Ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanun Kanunun 3. Maddesinin (a) bendi: a) (Değişik: 2/12/2016 -6764/50 md.) Mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ile denkliği Millî Eğitim Bakanlığınca kabul edilen diğer mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ve bu okullara denk mülga okullardan mezun olanlara “teknisyen” Unvanı verilir.” hükmü gereği teknisyen kadrosuna Unvan Değişikliği sınavına tabi olmadan geçiş yapabilir mi?
Belediyemiz kadrosunda görev yapan İtfaiye Memurunu yine belediyemizin kurduğu hal pazarına güvenlik görevlisi olarak görevlendirebilir miyiz?
VE DEVAMINDA PRATİK BİLGİLER TABLOLARI YER ALMAKTADIR.
Dergimizde Emeği Geçen başta Yazarlarımız olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz.

 

Haberimizi Paylaşın: