top of page

Belediyeler ve Yerel Yönetimlerde 10 Güncel Konu

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü Görüşleri Doğrultusunda Belediye Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Başkan Yardımcılarıyla İlgili 10 Güncel Konu


Bu çalışmamızda; belediye başkanları ve belediye meclis üyelerinden görevlen- dirilen başkan yardımcılarının SGK, İş ve Diğer konular ile ilgili olmak üzere, Çev- re, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan- lığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından verilen dokuz adet görüş yazı- sı bir adet genelgeye yer verilecektir.


Yazar: Mahmut ÇOLAK


KONU-1: BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI OLARAK GÖREVLENDİRİLEN EMEKLİ MECLİS ÜYESİNDEN SGDP KESİLİP KESİLEMEYECEĞİ HAKKINDA Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından 14.03.2023 tarihli E-53773008-622.02-5740769 sayılı Belediye Başkan Yardımcısı Olarak Görevlendirilen Emekli Meclis Üyesinden SGDP (Sosyal Güvenlik Destek Primi) Kesileceği konulu ...... Belediye Başkanlığına vermiş olduğu görüş yazısında aşağıdaki şekilde konu değerlendirilmiştir. “ Bu itibarla, meclis üyesi belediye başkan yardımcısı olarak görev yapan SSK emeklisi .............’in emekli aylığı kesilmeden belediye başkan yardımcısı görevinde bulunduğu sürece maaşından sosyal güvenlik destek primi kesilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.”

KONU-2: BELEDİYE MECLİS ÜYESİNİN BAŞKAN YARDIMCISI OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİ DURUMUNDA SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN ALMAKTA OLDUĞU EMEKLİ AYLIĞININ KESİLMEMESİ GEREKTİĞİ HAKKINDA Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından 01.07.2022 tarihli 14399437-520-E.4036828 sayılı Belediye Meclis Üyesini Başkan Yardımcısı Olarak Görevlendirilmesi konulu ...... Belediye Başkanlığına vermiş olduğu görüş yazısında aşağıdaki şekilde konu değerlendirilmiştir. “Yukarıda belirtilen hükümlerinin değerlendirilmesinde; belediye meclis üyelerinin 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde sayılan istisnalar içinde yeralması nedeniyle 5393 sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesinin yedinci fıkrasına göre belediye başkan yardımcı olarak görevlendirilmesi durumunda, Sosyal Güvenlik Kurumundan almakta olduğu emekli aylığının kesilmemesi gerektiği değerlendirilmektedir.”

KONU-3: BELEDİYE ŞİRKETİ İŞÇİSİNİN BELEDİYE MECLİS ÜYESİ OLMASI HAKKINDA Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Mü- dürlüğü tarafından 25.06.2019 tarihli 1188846-622.02/E.146362 sayılı belediye şirket işçisinin belediye meclis üyeliği ko- nulu ...... Belediye Başkanlığına vermiş olduğu görüş yazısında aşağıdaki şekilde konu değerlendirilmiştir. “Açıklanan mevzuat hükümleri ile yargı kararı çerçevesinde; aynı tüzel kişi- lik içerisinde belediye meclis üyeliği ile belediye şirket işçiliğinin aynı kişide birleşmesinin uygun olmadığı, ancak bu iki görevin farklı belediyelerde ifa edilmesi halinde uygulanabilir olduğu değerlendi- rilmektedir.”

KONU-4: BELEDİYE BAŞKANININ ÜNİVERSİTEDE ÜCRETLİ DERS VERMESİ HAKKINDA Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından 27.05.2021 tarihli E-14399437-622.02-965436 sayılı Beledi- ye Başkanının Ücretli Ders Vermesi konulu ...... Belediye Başkanlığına vermiş olduğu görüş yazısında aşağıdaki şekilde konu değerlendi- rilmiştir. “Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri incelendiğinde; gerek 5393 sayılı Kanun’da gerekse 2547 sayılı Kanun’da belediye baş- kanlarının yükseköğretim kurumlarında gerekli şartları sağlaması halinde öğretim görevlisi sıfatıyla ders vermesine engel bir hüküm bulunmadığı, öte yandan belediye başkanlığı temelde tam zaman esaslı icra edilen bir kamu hizmeti olduğu için belediye başkanının, ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen şartların varlığı halinde ve yürüttüğü kamu görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstermemek kaydıyla meslek yüksekokulunda ders saati ücreti ile görevlendirilebileceği değerlendirilmektedir.”

KONU-5: BİR DÖNEM BELEDİYE BAŞKANLIĞININ NE ŞEKİLDE TES- PİT EDİLECEĞİ HAKKINDA Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Mü- dürlüğü tarafından 30.12.2019 tarihli 14399437/308643 sayılı Silah Ruhsatı Verilmesi konulu ...... Bakanlığına vermiş olduğu görüş yazısında aşağıdaki şekilde konu değerlendirilmiştir. “Mezkûr hükme göre mahalli idareler seçimleri beş yılda bir yapılmakta olup iki seçim arasındaki süre bir dönem olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda söz konusu süreyi herhangi bir sebeple tamamlayamayan kişilerin bir dönem belediye başkanlığı yapma şartını karşılamadığı değerlendirilmektedir.” KONU-6: DAHA ÖNCEDEN İH- DAS EDİLMEMİŞ BULUNAN BE- LEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI KADROSUNA BELEDİYE BAŞKANI TARAFINDAN GÖREVLENDİRME YAPILAMAYACAĞI HAKKINDA Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından 05.03.2021 tarihli E-83683335-622.02-332320 sayılı görüş konulu ...... Belediye Başkanlığına vermiş olduğu görüş yazısında aşağıdaki şekilde konu değerlendirilmiştir. “Bu itibarla, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi kapsamında görevlendirilecek belediye başkan yardımcısı kadrosunun ihdas edilmesine ilişkin yetkinin belediye meclislerine verilmiş olduğu göz önüne alındığında; söz konusu ihdas edilmeyen kadroya ilişkin görevlendirme işleminin belediye başkanı tarafından yapılmasına imkân bulunmadığı değerlendirilmektedir.” KONU-7: BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİNİN İHTİSAS VE DENETİM KOMİSYONLARINDA GÖREV ALMASI HAKKINDA Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından 07.02.2023 tarihli E-53773008-622.02-5674035 sayılı Bele- diye Başkan Vekilinin İhtisas ve Denetim Komisyonlarında Görev Alması konulu ...... Belediye Başkanlığına vermiş olduğu görüş yazısında aşağıdaki şekilde konu değerlendirilmiştir. “Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalardan, belediye başkan vekilinin belediye başkanının yetkilerine sahip olması dolayısıyla belediye başkanının da komisyonlarda görev yapmasını engelleyici hüküm bulunmamakla birlikte belediye başkan vekilinin; belediye başkanının görev ve yetkisi kapsamında “ihtisas ve denetim komisyonlarında görev yapmak” yönünde bir düzenleme bulunmadığı, 5393 sayılı Kanunun 25 inci maddesi gereği belediye- nin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemleri olduğu göz önüne alındığında denetimveincelemeteorisininamacına aykırı olacak ve aynı zamanda bağımsızlık, yasallık ve nesnellik ilkeleri ile bağdaşmayacak şekilde bahse konu komisyonlarda görev almasının uygun olmadığı değerlendirilmektedir.”

KONU-8: GÖREVDEN UZAKLAŞ- TIRILAN BELEDİYE BAŞKANINA YA- PILACAK ÖDEMELER HAKKINDA Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından 23.08.2021 tarihli E-14399437-622.02- 1559924 sayılı Görevden Uzaklaştırılan Belediye Başkanına Yapılacak Ödemeler konulu ...... Belediye Başkanlığına vermiş olduğu görüş yazısında aşağıdaki şekilde konu değerlendirilmiştir. “İlgili mevzuat hükümleri ve yargı kararları incelendiğinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 45 inci maddesi çerçevesinde görevden uzaklaştırılan belediye başkanına aynı Kanunun 47 nci maddesine göre ödeneğinin 2/3’lük kısmının ödeneceği ve bu süre içinde diğer sosyal hak ve yardımlardan yararlanmaya devam edeceği, ancak görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılan belediye başkanına ödeneğinin uzaklaştırma tedbiri süresi içinde ödenmeyen 1/3’lük kısmının ödenmesinin mümkün olmadığı, diğer taraftan herhangi bir nedenle tutuklanan veya seçim dönemini aşmayacak biçimde kamu hizmetinden yasaklama cezası alan belediye başkanına tutukluluk veya yasaklama cezası süresi boyunca herhangi bir ödenek verilmesinin mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.”

KONU-9: SÖZLEŞMELİ PERSONE- LİN SAYI VE UNVAN BAZINDA ATA- MA YETKİSİNİN BELEDİYE BAŞKA- NINA AİT OLDUĞU HAKKINDA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından 01.02.2021 tarihli 83683335-929-59674 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılması konulu ...... Belediye Başkanlığına vermiş olduğu görüş yazısında aşağıdaki şekilde konu değerlendirilmiştir. “Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; Belediyenizde, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine göre çalıştırılacak sözleşmeli personelin atanması ile hangi unvanda ve kaç kişi çalıştırılacağı hususunun belediye başkanının takdirinde olduğu, öte yandan, söz konusu personele ilişkin belediye meclisinin görev ve yetkisinin söz- leşme ücretini belirlemekle sınırlı olduğu değerlendirilmektedir.”

KONU-10: BELEDİYELERİN SE- ÇİLMİŞ VE ATANMIŞ PERSONELİ İLE DİĞER BELEDİYE PERSONELİ- NİN YURT DIŞI GÖREVLENDİRİL- MELERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından 21.04.2021 tarihli 23258470/841354 sayılı Yurtdışı Çıkışlar konulu 2021/6 sayılı Genelgesinde aşağıdaki şekilde usul ve esaslar belirlenmiştir. “Ayrıca, belediyelerin seçilmiş ve atanmış personeli ile diğer belediye personelinin yurt dışı görevlendirilmelerinde aşağıdaki esaslara uyulması gerekli görülmüştür. 1. Belediyelerin bütçelerinden kendi görev ve hizmet konuları dışında harcama yapılamayacağından, görev ve hizmetle ilişkisi olmayan konular için yurt dışı görevlendirme yapılmayacaktır. 2. Görevlendirmeler; azami tasarruf ilkelerine uygun olarak, asgari sayıda personel ve asgari süreler için yapılacaktır. 3. (Değişik: 09.03.2022-2022/5 Genelge) Görevlendirmeler için belediye meclisinden karar alınacaktır. Ancak meclisin olağan toplantı dönemlerine denk gelmeyen zorunlu görevlendirmeler, be- lediye başkanı tarafından yapılacak ve görevlendirmeye ilişkin olarak belediye başkanınca ilk toplantıda belediye meclisine bilgi verilecektir. 4. Toplantı, kongre, seminer, panel vb. organizasyonlar ile kardeş şehir ilişkileri nedeniyle yapılacak görevlendirmelerde, organizasyonu düzenleyen kuruluş (belediye, belediye birliği veya uluslararası kuruluş vb.) veya resmi makamlar tarafından yapılmış davet yazıları aranacaktır. 5. Yurt dışı görevlendirmeler ve temaslar hakkında belediye meclisine ilk toplantıda bilgi verilecektir. 6. Görevlendirilen personele 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah (yol + yevmiye) giderleri dışında herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.” KAYNAKÇA: Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü Görüş Yazıları

153 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page