top of page

İdareler İçin Elektronik İhale Uygulama Süreçleri - 1(İhale Bilgilerinin EKAP’a Kaydı Ve 1. Oturum süreci)

1.GİRİŞ

Elektronik ihale, ihalelerin dijital ortamda gerçekleştirildiği, teklif verme ve tekliflerin değerlendirilme sürecinin daha hızlı ve kolay gerçekleştirilmesini sağlayan bir uygulamadır. İdareler için elektronik ihale uygulaması 3 aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşama ihale bilgilerini EKAP’a kaydedilmesi süreci, ikinci aşama 1. oturum işlemlerinin gerçekleştirilmesi üçüncü aşama ise 2. ve kapalı oturum, tekliflerin ayrıntılı incelendiği aşamadır. Bu makalemizde idareler için elektronik ihale bilgilerinin EKAP’a kayıt aşamasında dikkat edilmesi gereken işlemler ile 1. Oturumda yapılan ve her iki aşamada da dikkat edilmesi gereken hususlara yönelik uygulamanın içinden bilgiler paylaşılacaktır.


Ülkemizde kamu ihale alım süreçleri, istisna alımlar hariç 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilmektedir. 4734 Sayılı Kanuna göre yapılan ihaleler, mezkûr Kanundaki hükümlere ve eki ikincil mevzuattaki düzenlemelere göre yapılmaktadır. İkincil mevzuatta yer alan yönetmeliklerden biri de Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğidir.

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğin amacı, “4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin, bu Kanuna göre yapacakları ihalelerin kısmen veya tamamen Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir”.


Mezkûr yönetmelik elektronik ihale ile ilgili usul ve esasları içermektedir. Elektronik ihale, tekliflerin istekliler tarafından Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden hazırlandığı, yine bu tekliflerin değerlendirme işlemlerinin de EKAP üzerinden idarelerce gerçekleştirildiği bir ihale yöntemidir. Elektronik ihale ile, istekliler tarafından teklif mektubu ve ekinde yer alan yeterlik bilgileri tablosuna ait standart formlar doldurularak, ihaleye katılım ve yeterlik şartlarına ilişkin beyanda bulunmak suretiyle teklif verilmesi uygulaması getirilmiştir. Bu ihalelerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin ekinde bulunan “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname” ve mezkur Uygulama Yönetmeliği ekinde bulunan diğer standart formlar kullanılmaktadır.


03.10.2022 tarihinden itibaren danışmanlık ihaleleri hariç diğer tüm ihale türlerinin (hizmet ve mal alımı ile yapım işleri) elektronik ihale olarak yapılması zorunlu hale gelmiştir.


Elektronik ihale, yeterlik kriterlerine ilişkin belgelerin fiziki ortamda sunulma zorunluluğunun kaldırılması, isteklilerin fiyatta yarışmasının esas hale gelmesini amaçlamaktadır.


Elektronik ihale uygulaması, Kamu İhale Kanunu’nun temel ilkelerinin daha işlevsel hale gelmesini sağlamaktadır. Şöyle ki;“a) Teklif verme kolaylığı sayesinde, daha fazla isteklinin ihaleye girmesine dolayısıyla rekabetin oluşmasına, b) İsteklilerin tekliflerinin değerlendirilmesi aşamasında, idarenin takdir hakkının kullanılmasına neden olabilecek muallak durumların azalmasıyla eşit muamele ilkesinin daha etkin kılınmasına, c) EKAP'ta ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarının internet sitelerinde kayıtlı olan bilgilere göre değerlendirmenin yapılması sonucu, insan faktörünün etkisinin minimize edilmesiyle güvenirlik ilkesine, d) Teklif verme maliyetinin düşmesi, bürokrasinin minimize edilmesi, teklif eki belgelerin hatalı veya eksik hazırlanma ihtimalinin azalması ve iş gücü kaybının minimize olması sonucu kaynakların etkin ve verimli kullanılmasına, e) Verilen tekliflerin sayısının ve isteklilerin, ihale saatine kadar idare ve firmalarca bilinememesi, gizlilik ilkesine katkı sağlayarak ihale sistemine ve idarelere olan güvenirliliğin arttırılması ve şeffaflık yaklaşımının yaygınlaşmasına,” katkı sunar.


1.ELEKTRONİK İHALENİN GENEL ÖZELLİKLERİ

a)Teklifler yalnızca elektronik ortamda sunulur.

b)Teklif değerlendirme işlemleri birden fazla oturumda gerçekleşebilir.

c)Yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından bilgiler beyan edildiği için kağıt ortamında herhangi bir belge sunulmaz.

d)EKAP üzerinden e-teklif olarak gönderilmeyen teklifler kabul edilmez.

3.ELEKTRONİK İHALENİN KAZANIMLARI

E-ihale uygulaması ile sadece isteklilerin teklif hazırlama maliyetlerinde 5 bin TL’ye varan bir azalma sağlanmış, kamunun satın alma maliyetlerinde de %15’e varan tasarruf meydana gelmiştir.” “…Sadece belge maliyetlerinde yıllık 50 milyon liralık tasarruf elde edilecek ve kamu satın alma maliyetlerinin azalmasına da katkı sağlanacak.”


4.ELEKTRONİK İHALENİN FAYDALARI

Elektronik ihalelerin idare ve isteklilere farklı yansımaları olmaktadır. İstekliler tekliflerini elektronik ortamda, herhangi bir kuruma gitmeden hazırlayabildikleri için teklif hazırlama işlemleri kolay hale gelmektedir. İhalelerde tekliflerin kolay bir şekilde verilebilmesi, mekan sınırlamasının kaldırılması ihalelerde daha fazla teklif verilmesini sağlamaktadır. Bu husus ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun temel ilkelerinin daha etkin kılınması hususlarına yönelik fayda sağlanmakta, ihalelerde rekabetin artmasına dolayısıyla ihalelerin daha makul fiyatlarla sonuçlanmasına katkı sunulmaktadır. E-tekliflerin hazırlanması ve değerlendirilmesi, Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden gerçekleştirildiği için insan faktöründen kaynaklanan sorunların ve hata yapma olasılıkların azaltılması ile e-ihale, isteklilerin yasak fiil ve davranışa neden olabilecek hususlara yönelik önleyicilik sağlamaktadır. “Elektronik ihale uygulamasının standartlaşmayı sağlaması nedeniyle, ihale süreçlerindeki değerlendirmelere ve yorumlara daha az ihtiyaç duyulması sonucu, görevlilerin hukukunun korunmasına, iş yükünün ve hata yapma ihtimalinin azalmasına katkı sunulmaktadır.”


Elektronik ihalelerde tüm ihale türleri ve usulleri için bir tane taslak idari şartname bulunmaktadır. EKAP üzerinden ilgili kısımlara bilgi girişi yapılarak ihale türü ve usulüne göre istenilen şartname oluşmaktadır. (Tablo 1)


Tablo 1: Elektronik ihalelerde kullanılan İdari Şartname


Elektronik ihalelerde, idari şartnamede yer alan yeterlik kriterlerine ilişkin bilgiler, istekliler tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosuna (YBT) eklenir ve idarelerce değerlendirmeler bu tabloda yer alan bilgilere göre yapılarak ihale sonuçlandırılır.


İdari şartnamede, isteklilerin teklifleri ile birlikte beyan etmeleri istenilen özellikle sicil, izin, ruhsat vb. yeterlik kriterlerinden bazıları, sistem kaynaklı hatadan dolayı EKAP’ta Yeterlik Bilgileri Tablosu’na (YBT) otomatik olarak eklenememektedir.


KİK015.4B/EKAP, KİK015.5B/EKAP ve KİK015.5B/EKAP-YK nolu Yeterlik Bilgileri Tablosu standart formları dipnotunda aşağıda yer alan düzenleme bulunmaktadır. “…bu tablo idare tarafından, ilgili Uygulama Yönetmeliğinde yer alan düzenlemeler esas alınarak, ihale dokümanında fiyat dışı unsurlar dahil teklifle birlikte sunulması istenen katılım belgeleri ve yeterlik kriterlerine ilişkin gerekli bilgilerin açık ve anlaşılır bir şekilde beyan edilmesini temin edecek şekilde, her belge ve kriter için ayrı satır açılmak suretiyle hazırlanacaktır.” Söz konusu düzenleme gereği ihaleye katılım için belirlenen yeterlik kriterlerinin Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda (YBT) bulunmasını sağlamak idarelerin sorumluluğundadır.

İdare tarafından hazırlanacak yeterlik bilgileri tablosunun, teklifle birlikte sunulması istenen katılım belgeleri ve yeterlik kriterlerine ilişkin gerekli bilgilerin açık ve anlaşılır bir şekilde beyan edilmesini temin edecek şekilde oluşturulması gerekmektedir. Bu itibarla İdari Şartname’de katılım belgesi ve yeterlik kriteri olarak düzenlenen her belge ve kriter için ayrı bir satır açılması gerektiği anlaşılmaktadır.”

Açık ihalelerde ihale ilanı yayımlanmadan, pazarlık ihalelerinde ise ihale dokümanlarına EKAP üzerinden son onay verilmeden önce Yeterlik Bilgileri Tablosu kontrol edilmeli, idari şartnamede yer verilip de YBT’de yer alamayan yeterlik kriteri olup olmadığına bakılmalıdır. İdari şartnamede yer verilip Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda olmayan belgeler varsa Tablo 2’de ekran resmine yer verilen “Yeterlik Bilgileri Tablosuna Eklenecek Diğer Belge İşlemleri” butonu tıklanarak, yeterlik kriterleri YBT tablosuna manuel olarak eklenmelidir.

Tablo 2: Yeterlik Bilgileri Tablosu’na Bilgi Girişi Ekranı


YBT’ye eklenemeyen belge olması durumunda yeni eklenecek yeterlik kriterine ait hangi ayırt edici bilgilerin (belge, sayı numarası, tarih, düzenleyen kurum vb. ) YBT’de isteklilerce eklenmesi gerektiğine dair Tablo 3’teki gibi detaylı açıklama yazılması gerekmektedir.


Tablo 3: Yeterlik Bilgileri Tablosuna Eklenecek Diğer Belgeler Ekranı


İhalelerde istenilen yeterlik kriterinin YBT’de yer almadan ihale dokümanının onaylanması sonucu, istekilerce söz konusu yeterlik belgelerinin YBT’ye eklenmemesine neden olunabilecek, en avantajlı teklif sahibi olabilecek isteklilerin ihalelerden elenmesine dolayısıyla ihalelerin daha yüksek fiyatlarla sonuçlanmasına ya da ihalenin iptaline neden olunabilecektir.


Kamu İhale Kurulu tarafından verilen kararda “İdari Şartname’nin …’üncü maddesinde belirtilen hususları tevsik edici bilgilere yeterlik bilgileri tablosunda yer verilmesinin tekliflerin geçerlik şartı olduğu” belirtilmiştir. Dolayısıyla yeterlik bilgileri tablosuna, ihale dokümanında yer alan yeterlik kriterlerinin tamamının yer alıp almadığının idarece dokümana son onay verilmeden önce kontrol edilmesi, en avantajlı tekliflerin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olmaması için bu hususa idarelerin gereken hassasiyeti göstermesi önem arz etmektedir.


6.İHALELERDE NUMUNE İSTENİLMESİ

Mal alımı ihalelerinde isteklilerden numune istenilmesi durumunda, idari şartnamenin 7.6.1 maddesine aşağıdaki metin eklenecektir. İlgili metin taslak idari şartnamenin dipnotundan alınarak idarelerin kullanabileceği şekilde örnek olarak yazılmıştır.

"Numuneler, ihale tarih ve saatinden sonra EKAP üzerinden “Beyan edilen Bilgileri Tevsik Eden Belgelerin Sunulması Talebine İlişkin” form ile tebligat gönderilen istekliler tarafından, teknik şartnameye uygun şekilde tebligatta belirtilecek tarih ve saate kadar ihale komisyonunca numunenin teslim alınması ve değerlendirilmesi için …….. Müdürlüğüne/adresine teslim edilmek zorundadır. Teslim edilen numunelerin eksik olması veya teknik şartnameye uygun olmaması durumunda teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.”

Hizmet alımı ve yapım işi ihalelerinde ise numune ile ilgili 7.7.1. maddesinde “Bu madde boş bırakılmıştır.” yazılacaktır.

Numunenin ihale saatinden önce istenilip istenilemeyeceğine dair soru akla gelebilmektedir. “Numunelerin ihale tarih ve saatinden önce sunulması yönünde düzenleme yapılamaz.” Yukarıda yer verdiğimiz idari şartname dipnotundan da anlaşılacağı üzere elektronik ihalelerde numune, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında istenilir. İhale tarihinden önce idareye numune teslim edilmesi gerektiği ile ilgili yapılan düzenleme, ihale iptaline neden olabilir. Elektronik ihalelerde bazı belgeler sadece ihale üzerine kalma ihtimali olan birinci ve ikinci istekliden istenilmektedir. Zira ihale öncesinde idareye numune sunulması talebi, ihale üzerine kalma ihtimali olmayan isteklilere ayrı bir maliyet getirmekte, bu uygulama mevzuata uygun olmamaktadır.


7.ELEKTRONİK TEKLİFLERİN AÇILMASI (1. OTURUMDA YAPILACAK İŞLEMLER)

a)İhale komisyon üyeleri seçilir.

b)Teklifler açılır. Teklif mektubunun (birim fiyat teklif cetvelinin kontrolü) geçerliliği, geçici teminatın uygun olup olmadığı, Yeterlik Bilgileri Tablosunda tüm yeterlik kriterleri ile ilgili bilginin olup olmadığı, kontrol edilir.

c)Tutanakların çıktısı alınarak komisyon üyelerine imzalatılır.

d)Yasaklılık sorgulaması yapılır.


a)İhale Komisyon Üyeleri Seçilir.

İhale tarihinde, asil üyelerden izinli, raporlu veya mazeretli olan üyeler hariç diğer üyeler EKAP üzerinden seçilir. İzinli, raporlu ya da mazeretli olan üyelerin yerine yedekleri seçilerek ihale işlemlerine başlanır.


b)Teklifler açılır. Teklif mektubunun geçerliliği, geçici teminatın uygun olup olmadığı, Yeterlik Bilgileri Tablosunda tüm yeterlik kriterleri ile ilgili bilginin olup olmadığı, kontrol edilir.

  • Tekliflerin Açılması

Açık ihalelerde ilk önce yaklaşık maliyet açılır. Pazarlık ihalelerinde ise son teklifler açılmadan önce yaklaşık maliyet açılır. Daha sonra teklifler açılır. Tekliflerin açılmasından sonra her bir istekli seçilerek isteklilere ait teklif mektupları, teminat mektupları ve yeterlik bilgileri tabloları açılır. Teknik sorunlar nedeniyle EKAP üzerinde tekliflerin açılmaması durumunda idarelere EKAP üzerinden gerekli bildirimler yapılarak tekliflerin daha sonraki tarih veya saatlerde açılacağına dair bildirim yapılır. E-anahtarının bozuk olması veya e-teklifin virüs içermesi gibi nedenlerle varsa EKAP tarafından açılamayan e-teklifler tespit edilerek, açılamama gerekçeleri belirtilmek suretiyle, EKAP üzerinden “Açılamayan e-tekliflere İlişkin İhale Komisyonu Tutanağı” düzenlenir.


Elektronik ihalelerde teklif mektubundaki teklif tutarına ait rakam ve yazı birbiri ile uyumlu olarak sistem tarafından aktarıldığından rakam ve yazı uyumsuzluğu olmamaktadır. Birim fiyatlı işlerde de aynı şekilde sistem EKAP üzerinden isteklilerce yazılan birim fiyatları dikkate alarak miktarlar ile çarpmakta, teklif tutarlarını otomatik olarak doldurmakta bu şekilde aritmetik hata yapılması engellenmektedir. Dolayısıyla birim fiyatlı işlerde elektronik ihalelerde aritmetik hata gerçekleşmemektedir. Teklifler açıldıktan sonra idarelerce tekliflerin uygun olduğu butonu tıklanarak tekliflerin kontrol aşaması tamamlanmaktadır.


  • Teminatların Kontrol Edilmesi

Teklif mektuplarının kontrolünden sonra geçici teminatların ayrıntılı incelemesi yapılır. İstekliler geçici teminatlarını teminat mektubu şeklinde düzenlemek isterse Takasbank üzerinden teminatını EKAP’a kaydetmek zorundadır. Teminat mektubuna ait ayırt edici numaranın YBT’de beyan edilmesi gerekir. Teminata ait işlemlerin nihai olarak uygun olup olmadığı EKAP üzerindeki ilgili butondan seçilerek sürece devam edilir.


İstekliler tarafından yapılan başka bir uygulama ise idarelerin veznelerine teminat tutarı yatırılmakta ya da hesap numaralarına teminat tutarı gönderilmektedir. Bu durumda da yine teminatın yatırıldığına dair bilgilerin (teminat tutarı, hangi tarihte yatırıldığı, vezneye yatırıldıysa vezne alındı belge numarasının da) YBT’ye isteklilerce yazılması zorunludur.

İdarenin veznesine ya da hesap numarasına teminat yatırıldığında YBT’de bu bilgilerin yer alıp almadığı, YBT’deki teminata ait bilgilerin; teminat tutarı, banka adı yazılıp yazılmadığı kontrol edilmelidir. İdarelerce ayrıca teminatın, hesaba veya vezneye yatırılıp yatırılmadığına dair ilgili birimleri vasıtasıyla teyit ettirilmeli, ilgili birimlerden ıslak imzalı belgeyi alarak ihale dosyalarına eklemeleri gerekir.

Teminatın yatırıldığına dair teyit edilen belgeler ihale dosyasına konulmadığında, teminatın yatırıldığına dair ispat gerektiren zamanlarda idare görevlilerinin zor durumda kalma ihtimali bulunmaktadır. Aynı şekilde Takasbank üzerinden teminat mektubu yatırıldığında, daha sonraki zamanlarda ispat için EKAP’ta teminat işlemleri başlığı altında Tablo 4’te yer alan örnek şekilde EKAP’ta “Teminat İşlemleri” butonundan idarelerce teminata ait çıktının alınarak ihale dosyasına eklenmesi gerekir.


Tablo 4: Geçici Teminat Ekran Görüntüsü


-Yeterlik Bilgileri Tablosunun (YBT) Kontrolü

İhalenin ilk oturumunda ihale dokümanında istenilen yeterlik kriterlerine ait bilgilerin var olup olmadığı Yeterlik Bilgileri Tablosundan (YBT) kontrol edilmelidir. Bu oturumda teklif mektubu ve geçici teminat hariç diğer belgelerin uygun olup olmadığına dair bir değerlendirme yapılmaz.

Birinci oturumda yeterlik kriteri olarak şartnamede istenilen belgelerin YBT’de var olup olmadığına bakılır. İhaledeki yeterlik kriterlerinden herhangi birine ait ayırt edici bilgilerin YBT’de eksik sunulması halinde dahi bu belgenin sunulduğu kabul edilir. Zira belge ile ilgili bilgi girişinde bulunulmuştur. Fakat yeterlik kriterlerinden birine ait bilgilerin YBT’de beyan edilmemesi durumunda söz konusu belgenin hiç sunulmadığı kabul edilir ve EKAP’ta Yeterlik Bilgileri Tablosu Bilgi/Belge/Beyan Kontrolü butonu “yok” olarak işaretlenir. Hangi belgelere ait bilgilerin yer almadığı açıklama kısmında örnek olarak “Yeterlik Bilgileri Tablosunun ihalede yeterlik kriteri olarak belirlenen iş deneyim belgesi ve kalite yönetim sistem belgesine ilişkin satırlarda, kriterlere ilişkin bilgi girişinde bulunulmamıştır.” şeklinde yazılabilir. Zira bu cümle, ihale komisyon kararında “Değerlendirme Dışı Bırakılma Gerekçeleri” başlığı altında, ayrıntılı elenme gerekçesi haricinde kısa bilgilendirme olarak otomatik olarak yer alacaktır.

İhalede yeterlik kriteri olarak 7 tane belge yer aldığını varsayalım, 7 tane belgeden sadece 1 tane belge hakkında Yeterlik Bilgileri Tablosunda (YBT) bilgi girişinde bulunulmamış ise bu durumda YBT “yok” olarak işaretlenir ve açıklama kısmında hangi belge için bilgi girişi yapılmamış ise bu belge yazılır. Örnek olarak ihalede yeterlik kriteri olarak iş deneyim belgesi istenildiği durumda, YBT’de iş deneyim belgesine ait bilgilerin (belge numarası, tarih, belgeyi düzenleyen kurum vb.) eksik girilmesi durumunda YBT’de bu belgenin “var” olduğu kabul edilir. Fakat iş deneyim belgesine ait YBT’de belge girişinde bulunulmaması durumunda bu belgenin ihalede hiç sunulmadığı anlamına gelir ve bu husus EKAP’ta “yok” olarak işaretlenir. Yeterlik bilgileri tablosunun var/yok bilgileri girildikten sonra işlemler “kaydet ve ilerle” butonuna tıklanarak kayıt altına alınır (Tablo 5).


Tablo 5: Yeterlik Bilgileri Tablosu Var/Yok Kontrol Ekranı


İlk oturum kapatılmadan önce, yapılan tüm işlemlerin ve değerlendirmelerin doğru olup olmadığı kontrol edilmelidir. Çünkü ilk oturum kapatıldığında, ilk oturumdaki işlemlere ait İsteklilerce Teklif Edilen Fiyatlar Tutanağı, E-Teklif Açma Ve Belge Kontrol Tutanağı ve varsa Açılmayan E-Teklif Tutanağı isteklilere gönderilmektedir. Sitem her ne kadar 1. oturuma geri dönülüp değerlendirmelere ait güncelleme yapılmasına izin verse de, ilk oturumdan farklı bir değerlendirme yapılması durumunda idarelerin “güvenirlik” ilkesine halel gelmemesi için ilk oturumda işlemlerin doğru ve eksiksiz olarak tamamlanması hususuna dikkat etmekte fayda bulunmaktadır.


Oturumdaki işlemlerin tamamlanmasından hemen sonra “1. Oturum Kaydet ve Tutanakları İsteklilere Gönder” butonu tıklanarak ilk oturum bitirilir. Bu buton tıklandığında İsteklilerce Teklif Edilen Fiyatlar Tutanağı, E-Teklif Açma Ve Belge Kontrol Tutanağı EKAP tarafından gönderilerek isteklilerin fiyatlardan haberdar olmaları sağlanır.


c)Tutanakların Çıktısının Alınması

Her oturum kapatılmadan önce bilgilerin EKAP’a kaydedilmesi gerekmektedir. Tekliflerin açılması ve değerlendirilmesine ilişkin “tutanaklar” EKAP üzerinde otomatik hazırlanmaktadır. Tutanakların çıktısı alınmak suretiyle İhale komisyonu üyeleri tarafından imzalanmalıdır.


d)1. Oturum Yasaklılık Teyit İşlemlerinin Yapılması

İlk oturum tamamlandıktan sonra ikinci oturuma geçebilmek için e-teklif veren tüm istekliler için EKAP üzerinden “Sözleşme Öncesi” butondan teyit formu doldurularak ihale tarihine ilişkin yasaklılık sorgulamasının yapılması gerekmektedir.


Birinci oturumda ihaleye giren tüm istekliler hakkında yasaklılık sorgulaması yapılır. Ayrıca ihale tarihine ilişkin yasaklılık sorgulama sayfasında Tablo 6’da görüldüğü üzere, “Yasaklılık teyidi yapılırken aday ve istekliler ile bunların şahıs şirketi olmaları halinde tüm ortakları, sermaye şirketi olmaları halinde sermayesinin yarısından fazlasına sahip ve hisseleri toplamı şirket sermayesinin yarısından fazlasını teşkil eden ortakları ile başvuru veya teklifi ya da sözleşmeyi imzalayan, başka bir ifade ile ihaleye katılan vekil ve temsilcilerinin de ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı sorgulanacak”tır. Yapılan sorgulama sonuçlarının çıktısı alınarak ihale dosyasına eklenmelidir.


Tablo 6: Yasaklılık Teyidi Bilgi Giriş Ekranı


1. oturum sonucunda, tekliflerin açılması, geçici teminatların ayrıntılı incelenmesi, yeterlik bilgileri tablosunda yeterlik kriterlerinin var olup olmadığı kontrol edilir. Tutanakların çıktısı alınır, yasaklılık teyidi yapılarak 1. oturum kapatılır. Tekliflerin ayrıntılı değerlendirme süreci olan 2. oturum aynı gün içinde, başka bir gün de ya da birden fazla oturumda gerçekleştirilebilir.


Ahmet ALTAY

Uzman

Kağıthane Belediyesi

146 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page